Obszar działalności


Za sześcioma górami, za sześcioma lasami, tam, gdzie las z kroku na krok gęściejszym się staje, tam, gdzie wrzosowiska łanami się ścielą, tam, gdzie rzadki człowiek w zgodzie z naturą swój byt wiedzie… tam znajdziesz Wrzosową Krainę.

Wrzosowa Kraina to nie tylko magiczna nazwa wspaniałego miejsca na Ziemi, ale przede wszystkim mieszkający tu ludzie. To oni dają temu miejscu duszę, która znajduje swoje odzwierciedlenie na każdym kroku. Spotkać tu można jedyne w swoim rodzaju wyroby rzemiosła artystycznego oraz skosztować przesmacznych potraw. Jeśli chcesz się przekonać o niekłamanej magii tego miejsca i dowiedzieć się więcej o powstających na tym obszarze wyrobach, zwiedź naszą stronę!

Gmina Przemków

Gmina Przemków


Gmina Przemków zasługuje na uwagę ze względu na malownicze położenie na płn skraju Borów Dolnośląskich w pobliżu silnie uprzemysłowionego zagłębia miedziowego i dużych zakładów legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W skład gminy wchodzi dziesięć wsi: Jakubowo Lubińskie, Jędrzychówek, Karpie, Krępa, Łężce, Ostaszów, Piotrowice, Szklarki, Wilkocin i Wysoka; dwa przysiółki - jakubowo-Węgielin i Łąkociny oraz miasto Przemków. Z uwagi na urozmaicony krajobraz naturalny, bogate zasoby leśne oraz wysoki poziom czystości środowiska naturalnego cały obszar gminy został objęty ochroną Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Na turystów odwiedzających naszą gminę czeka wykwalifikowana kadra przewodników oraz wytyczone szlaki turystyczne.
Przemków jest także wspaniałym miejscem do zamieszkania. Gmina oferuje atrakcyjne działki budowlane, których położenie umożliwia łatwy dojazd do dużych zakładów pracy zagłębia miedziowego i strefy ekonomicznej. Aby mieszkańcom Przemkowa żyło się łatwiej i przyjemniej realizowane są na terenie gminy inwestycje . Podjęto działania zmierzające do poprawy stanu dróg i uporządkowania gospodarki ściekowej gminy co z pewnością przyczyni się nie tylko do poprawy warunków życia mieszkańców, ale także stanu środowiska i estetyki wsi. Dla osób uprawiających sport, nie tylko wyczynowo, ale przede wszystkim rekreacyjnie, zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 - „Moje boisko-Orlik 2012”. Rozpoczęto również budowę hali sportowej przy Zespole Szkół. W trosce o najmłodszych mieszkańców naszej gminy wybudowano nowe przedszkole. Systematycznie podejmowane są działania na rzecz poprawy stanu i wyglądu szkół. Dbając o powszechną informatyzację mieszkańców wdrażane są dwa projekty pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Przemków". Pierwszym projektem, realizowanym od 2009 roku objętych zostało 100 rodzin z terenu gminy, z których każda otrzymała komputer stacjonarny wraz z dostępem do internetu na okres 8 lat, a także została przeszkolona z podstaw obsługi komputera. W drugim, rozpoczętym w 2011 roku, taką pomoc otrzymało 30 rodzin i 11 jednostek podległych gminie.
Przemków to także gmina przyjazna inwestorom. Gmina oferuje atrakcyjne, wyposażone w infrastrukturę gospodarczą tereny objęte Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (powierzchnia obszaru Podstrefy Przemków wynosi 7.0874 ha, na teren składa się 15 działek). Władze gminy starają się stworzyć odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju sfery usługowej i produkcyjnej poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, zważając na to, aby przemysłowy rozwój miasta nie kolidował z funkcjami turystyczno-wypoczynkowymi.
Jedną z największych atrakcji Przemkowa, jest organizowane od 1999 r. ,w każdy ostatni weekend września, Dolnośląskie Święto Miodu i Wina. Impreza co roku przyciąga mieszkańców z Przemkowa, z miejscowości całego regionu i wielu odległych zakątków Polski, a nawet z zagranicy. Wrześniowy weekend to przede wszystkim raj dla wielbicieli miodów, miodów pitnych, a także pozostałych produktów pszczelich, win i sadzonek winorośli. Ale organizatorzy starają się, aby było to także niezapomniane przeżycie artystyczne i sportowe. Niewątpliwą atrakcją święta jest Ogólnopolski Bieg po Miód z udziałem osób niepełnosprawnych, który odbywa się pod patronatem Jerzego Górskiego – Mistrza Świata w triathlonie. Z roku na rok przybywa uczestników biegu, a każdy z nich otrzymuje okolicznościową czarkę z miodem. Chętnie odwiedzające Przemków gwiazdy estrady i sportu na pewno są dodatkowym atutem święta i motywacją do odwiedzenia gminy, a tym samym poznania jej uroczych zakątków.
Przemków to zatem miejsce przyjazne dla jego mieszkańców, również przyszłych, ale także tereny warte odwiedzenia przez turystów i godne zainteresowania inwestorów.

Dane adresowe urzędu:

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

tel. 076 8 319 210
fax. 076 8 319 208
www: www.przemkow.pl

NIP 692-22-67-068
Regon 390647624

Godziny pracy urzędu:
Pon. – Pt. 7:00 - 15:00
Wt. 8:00 - 16:00
Gmina Lubin

Gmina Lubin


Ścinawa, Prochowice, Miłkowice, Kunice, Chojnów i Chocianów. Obszar gminy stanowi jeden z najcieplejszych regionów klimatycznych Polski pozostając pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, co sprawia, że okres wegetacyjny trwa około 31 tygodni, stwarzając doskonałe warunki dla rolnictwa. Gmina Lubin posiada charakter rolniczo przemysłowy. Podstawową funkcją rozwoju gminy jest rolnictwo oraz działalność produkcyjno- usługowa, a w tym eksploatacja surowców naturalnych tj. miedź. W północnej części gminy znajdują się złoża rudy miedzi, a w południowo wschodniej węgiel brunatny. Powierzchnia gminy wynosi 29 015 ha z tego 53% (15 378 ha) stanowią użytki rolne; 39,5% (11 458 ha) grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione; 6,4% (1 854 ha) - grunty zabudowane i zurbanizowane; 0,6% (174 ha) nieużytki; 0,2% (54 ha) grunty pod wodami; 0,3% (98 ha) - tereny różne. Gmina Lubin obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw, największe to: Raszówka, Szklary Górne, Niemstów, Obora, Księginice i Siedlce. Gminę zamieszkuje 12 247 mieszkańców.
Na obszarze gminy znajdują się liczne tereny zabytkowe, wymienić należy: kościół w Chróstniku wraz z przykościelnym cmentarzem założonym w XIV w., kościół w Gogołowicach z końca XIV w., osadę kultury łużyckiej w Kłopotowie wraz z cmentarzyskiem całopalnym, pałac w Krzeczynie Małym wybudowany w XVIII wieku, zespół pałacowy z XVIII w. wraz z parkiem w Krzeczynie Wielkim, pałac z I połowy XIX w. w Księginicach, pałac Jonstona z XVII w. w Składowicach oraz park krajobrazowy w Liścu. Na terenie gminy funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć szkół. Edukacja na poziomie szkolnictwa podstawowego odbywa się w sześciu obwodach szkolnych, w pięciu obwodach od klasy I do VI, a w jednym od I do III. Na podstawie umowy określającej zasady współdziałania gmin w zakresie realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy wiejskiej Lubin i gminy miejskiej Lubin, część uczniów uczęszcza do szkół podstawowych miejskich. Natomiast wszyscy uczniowie z terenu gminy kontynuują naukę w gimnazjach prowadzonych przez miasto Lubin. Działalność kulturalna oparta jest przede wszystkim na Gminnych Ośrodkach Kultury, które swoje siedziby mają w miejscowościach Księginice i Raszówka a także na amatorskim ruchu artystycznym, działalności świetlic wiejskich oraz gminnej biblioteki publicznej i jej filii. Zespoły folklorystyczne, kluby wiejskie oraz koła gospodyń wiejskich kultywują rodzime tradycje organizując widowiska, spotkania, programy artystyczne. Gmina Lubin wyróżnia się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, znajduje się tu 18 parków krajobrazowych, rezerwat przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. Rezerwat przyrody „Zimna Woda” został utworzony 1987 r. o łącznej powierzchni 59,82 ha, stanowiąc wschodnią odnogę Borów Dolnośląskich. Ochroną objęte są tu zbiorowiska grądowe z licznymi drzewami pomnikowymi o znacznych rozmiarach oraz stanowiska wielu gatunków górskich zaaklimatyzowanych na stanowiskach niżowych. W południowo zachodniej części gminy został wydzielony także obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” o powierzchni 103,3 km2, w tym 38,8 km2 cennych przyrodniczo zasobów leśnych.
Gmina jest przygotowana na nowe inwestycje, rozwój handlu, gastronomii, usług, a także rozmaitej działalności gospodarczej. Działania władz gminy zmierzają do zachowania wizerunku tradycyjnej wsi, ale i otwartej na nowoczesność.

Dane adresowe urzędu:

Urząd Gminy Lubin
ul. W. Łokietka 6
59-300 Lubin

tel. (+48) 76 8403-100
fax (+48) 76 8403-140
www: www.gmina.lubin.pl

Godziny pracy urzędu:
Pon.-Pt. 7:30-15:30
Wt. 8:00-16:00
Gmina Gromadka

Gmina Gromadka


Największą miejscowością gminy jest Gromadka, do której w 1988 roku przyłączono sąsiednią wieś Grodzanowice. Pierwsza źródłowa wzmianka na temat miejscowości Gremsdorf została wymieniona w 1554 r., natomiast współczesną nazwę Gromadka przyjęto po 1945r. Powstanie osady wiąże się z eksploatacją rudy darniowej oraz pierwszymi okolicznymi kuźnicami i hutami. W 1845 r. wieś posiadała 1 młyn, 1 wiatrak, 1 tartak, 1 cegielnię, 6 karczm oraz 15 zakładów rzemieślniczych. Liczba ludności wsi w ówczesnym okresie kształtowała się na poziomie 490 osób. W 1859 roku Jan Bogumił Wiedermann zbudował na terenie wsi zakład hutniczy z wielkim piecem. Jednym z nielicznych ocalałych zabytków na terenie Gromadki jest neogotycki kościół parafialny, zbudowany w 1910r. Na wieży kościoła warto przyjrzeć się dwóm dzwonom wykonanym ze spiżu w latach 1902 i 1911.
Miejscowością sąsiadującą z Gromadką jest Modła, po raz pierwszy wymieniona w źródłach w 1381 roku jako Modlau. W 1854 r. na terenie odlewni we wsi postawiono pierwszy wielki piec. W 1872 r. uruchomiono linię kolejową Miłkowice-Żagań-Berlin, która służyła przede wszystkim transportowi wyrobów hutniczych produkowanych w miejscowej odlewni. Począwszy od roku 1926 wieś utrzymywała regularne połączenia pocztowe z sąsiedztwem, dzięki regularnie kursującemu autobusowi pocztowemu, dostarczającemu pocztę m.in. "Bunzlauer Stadtblatt". Na terenie wsi funkcjonowały 3 młyny, z których zachował się młyn wodny z charakterystyczną sygnaturą ówczesnego cechu rzemieślniczego.
Najstarszą miejscowością w gminie jest Osła, dawniej znana jako Ocenane (pierwsza źródłowa wzmianka o miejscowości w 1245 r.). W 1825 r. Osła doświadczyła pożaru, w którym spłonęły zamek, stajnie, zabudowania dworskie, kościoły (ewangelicki i katolicki). W 1845 r. w Osłej działały 4 młyny wodne, 3 wiatraki, 1 tartak, 1 browar oraz 24 rękodzielników. Na wieży miejscowego kościoła są zawieszone dwa dzwony spiżowe z 1823r.
Poprzednia nazwa miejscowości Wierzbowa brzmiała Rückenwaldau (Zalesione Wzgórze na Błoniach), natomiast wieś Różyniec nosiła miano Rosinthal (Różana Dolina).
Miejscowość Krzyżowa znana była poprzednio jako Lichtenwaldau. Godnym uwagi jest tamtejszy poewangelicki XIX-wieczny kościół zbudowany w stylu neoromańskim.

Dane adresowe urzędu:

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka

tel. 75 73 82 452, fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
www: www.gromadka.pl

Godziny pracy:
Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Gmina Chojnów

Gmina Chojnów


Gmina Chojnów położona jest w południowo zachodniej części Niziny Śląskiej (województwo dolnośląskie) w Dolinie Czarnej Wody i w dolnym biegu rzeki Skory. Na niezbyt wysoko jakościowych glebach dominuje rolnictwo i hodowla. Gminę zamieszkuje 9 tys. 393 mieszkańców. Jej obszar to 231,21 km kwadratowych z czego 20 % to lasy, 68% grunty orne, 2,3% to tereny zurbanizowane. Prawie 80% użytków rolnych posiada optymalne warunki do rozwoju rolnictwa poprzez dogodny klimat oraz długi okres wegetacji.
Gminę tworzy 25 wsi (Biskupin, Biała, Budziwojów, Dzwonów, Dobroszów, Czernikowice, Pawlikowice, Gołocin, Groble, Goliszów, Gołaczów, Jaroszówka, Krzywa, Michów, Niedźwiedzice, Okmiany, Osetnica, Jerzmanowice, Rokitki, Konradówka, Piotrowice, Strupice, Witków, Zamienice, Stary Łom) skupionych w 22 sołectwach.
W wiejskiej gminie Chojnów dominuje rolnictwo, jednakże północna część gminy, gdzie rozpościera się obszar chroniony w dolinie Czarnej Wody, posiada naturalne walory dla rozwoju agroturystyki oraz pieszej, rowerowej i konnej rekreacji. W południowej części gminy, przez którą przebiega autostrada w kierunku Berlina, znajdują się atrakcyjne tereny inwestycyjne: Krzywa-Okmiany, Budziwojów, które już czekają na inwestorów. Edukacyjną i kulturalną stronę gminy stanowi osiem szkół podstawowych, Gminna Biblioteka oraz jej trzy filie, świetlice wiejskie i Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na terenie gminy działają trzy zespoły folklorystyczne: "Słowiki", "Kalinki" i "Jaskółki" oraz Dęta Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.
Gmina Chojnów jest jedną z najaktywniejszych gmin pod względem uprawiania sportu. W roku 1998 została sklasyfikowana na 21 miejscu w Polsce pod względem działalności Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych a w roku 2001 na miejscu VI na terenie Dolnego Śląska. Wszystkie drużyny, zespoły i cała działalność sportowa odbywa się w ramach LZS, które liczą obecnie 435 członków zrzeszonych w 17 klubach.
Gmina oferuje wiele form wypoczynku i turystyki. Kąpielom sprzyja I klasa czystości wód w Rokitkach a komercyjne stawy rybne (np. w Goliszowie) z możliwością wypożyczania kompletnego sprzętu zachęcą z pewnością wędkarzy. Stadnina Koni w Jaroszówce znana z hodowli koni pełnej krwi angielskiej ma w swojej ofercie wiele atrakcji i imprez dla amatorów sportów konnych.
Gmina Chojnów może poszczycić się wieloma interesującymi zabytkami. Jednym z nich jest wzniesiony w XVIII w. wiatrak typu holenderskiego. W którego wnętrzu mieści się dziś restauracja. Innymi ciekawymi zabytkami są kościoły: drewniany w Goliszowie, w Osetnicy z XVI w. i w Zamienicach z XVII w. Godnymi uwagi są ruiny pałacu klasycystycznego w Pątnowie otoczone parkiem i ruiny zamku w Rokitkach. Archeologiczną ciekawostką są pozostałe po XII wiecznych budowlach stożkowate grodziska w Rokitkach.

Dane adresowe urzędu:

Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

SEKRETARIAT:
tel. (076) 81-88-502
fax (076) 81-87-587
e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl
www: www.gmina-chojnow.pl
Gmina Bolesławiec

Gmina Bolesławiec


Historia gminy Bolesławiec ściśle wiąże się z miastem Bolesławiec, które otacza. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z okresu środkowej epoki kamienia – mezolitu, z ok. 8 300 – 4 500 r. p.n.e. Dowodzą tego prowadzone przed II wojną wykopaliska w okolicach Krępnicy, Golnic i Dąbrowy Bolesławieckiej odkrywające koczowniczą przeszłość pierwszych przybyszów.
Dopiero w młodszej epoce kamienia (neolit) na terenach gminy osiadło plemię Bobrzan – prowadzące osiadły, rolniczy tryb życia. W latach 1 400 – 500 p.n.e. w okolicach Chościszowic, Łąki, Brzeźnika i Okolic osiedlili się Łużyczanie, na co wskazują pozostawione po nich ślady osad i cmentarzysk. Widoczne są również wpływy rzymskie – napływ ludności luborzyckiej.
Historię pisaną tych ziem rozpoczyna informacja tzw. Geografa Bawarskiego, który w poł. XIX w. opisał plemię Słowian Zachodnich zamieszkujących tereny aż po Kwisę – lud Bieśniczan. Na przełomie IX i X w. ziemię bolesławiecką zajmowało plemię Milczan, których rdzenna siedziba znajdowała się w okolicach Budziszyna (niem. Bautzen).
W okresie wczesnego średniowiecza tereny dzisiejszej gminy stanowiły rubież między Śląskiem a Łużycami. Od X w. obszary te, jako obszary graniczne były miejscem częstych sporów pomiędzy Rzeszą Niemiecką, młodym państwem polskim i Czechami. W XII w. rozpoczęła się intensywna kolonizacja tych ziem przez feudałów niemieckich. To właśnie w 1190 r. założono pierwszą osadę Bolesławiec (wg kronik Holsteina). Od tego czasu kształtuje się linia obronna wzdłuż Bobru – tzw. Wały śląskie koło Pstrąża oraz grodziska w Otoku i Mierzwinie.
Z upływem czasu osadnictwo staje się intensywniejsze, rozwija się rzemiosło i handel, co należy wiązać się ze wzrostem znaczenia szlaku via regia z Małopolski do Niemiec oraz kopalniami złota (m.in. w okolicach Żeliszowa). Coraz ważniejszym ośrodkiem w regionie staje się także samo miasto Bolesławiec, którego lokację datuje się na rok 1251.

Dane adresowe urzędu:

Urząd Gminy Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
59-700 Bolesławiec
woj. dolnośląskie

tel. +48 75 732 32 21 (22, 23)
fax. +48 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
www: www.gminaboleslawiec.pl
Gmina Chocianów

Gmina Chocianów


Gmina Chocianów jest gminą miejsko-wiejską, położną w południowej części powiatu polkowickiego w województwie dolnośląskim, pomiędzy drogą nr 3 i autostradą A4. Pod względem geograficznym należy ona do makroregionu zwanego niziną Śląsko-Łużycką na wysokości 132-187 m n.p.m. Powierzchnia gminy wynosi 221,66 km2. Wraz z miastem zamieszkuje ją ok. 13 500 mieszkańców. Podzielona jest na 12 sołectw: Brunów, Chocianowiec, Jabłonów, Michałów, Ogrodzisko, Pogorzeliska, Raków, Trzebnice, Trzmielów, Szklary Dolne, Żabice.
Chocianów otrzymał prawie miejskie w 1894 roku. Jest miasteczkiem o tradycjach przemysłowych, położonym w okolicach o dużych walorach przyrodniczych, na zachód od Lubina i północ od Chojnowa. W pobliżu znajdują się kompleksy leśne, oznaczone szlakami i tablicami informacyjnymi, które stwarzają dobre warunki do rekreacyjnej jazdy rowerem (Szlak Żółty, Szlak św. Jakuba; trasa o długości 30 km na terenie lasów Chocianowskich). To dobre miejsce dla miłośników pieszych wędrówek (szlak pieszy zielony) oraz grzybiarzy.
Cisza i spokój jakie panują na zamieszkiwanych koloniach Chocianowa od oddalonego ok. 1,5 - 3 km centrum, stanowią główny atut dla którego warto tu się osiedlić. Gmina dysponuje dużą ilością terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną oraz gospodarczą. Ułatwieniem dla przyszłych inwestorów w rozpoczynaniu działalności gospodarczej są zwolnienia podatku od nieruchomości.

Dane adresowe urzędu:

Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów
tel. centr. (76) 818 51 38
(76) 818 50 41, (76) 818 50 20
(76) 818 40 50, (76) 818 42 16
fax (76) 818 50 61
e-mail: bok@chocianow.pl
www: http://www.chocianow.pl/
Gmina Chocianów
NIP 692-22-53-913
REGON 390647570
Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.