Zrealizowane w 2006r


Grupa Partnerska zrealizowała następujace wspólne projekty w 2006 r:

1. Rozwój obszarów wiejskich we wschodniej części Borów Dolnośląskich – jest to projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta Przemków w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Będzie obejmował m.in. utworzenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa “Wrzosowa Kraina” oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
czas realizacji: listopad 2005r. – marzec 2006r.
koszt projektu: 54 200 zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (50 000 zł).

2. Szkolny Klub Techniki – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie w ramach programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Równać Szanse 2005 – II Regionalny Konkurs Grantowy”.
Czas realizacji: rok szkolny 2005/2006.
Koszt projektu: 22 480 zł. Przyznana dotacja: 7 000 zł
Cele projektu: stworzenie Szkolnego Klubu Techniki.
Odbiorcy projektu: bezpośrednio: 20 uczniów, pośrednio: pozostali uczniowie.
Opis działań: Głównym zadaniem będzie budowanie układów i urządzeń według własnych pomysłów i projektów, wykorzystując udostępnione zestawy do montażu. Uczniowie budując samodzielnie układy z elementów zawartych w tych zestawach, będą uczyć się pracy w zespole, organizacji pracy, a projektując układy własnego pomysłu nauczą się twórczego myślenia oraz nowego, bardziej dla nich przystępnego podejścia do takich zagadnień jak: technika, fizyka, matematyka, chemia, ekonomia, przedsiębiorczość czy nawet biologia (biomechanika i robotyka). Są to zestawy z których można zbudować różne układy i systemy elektroniczne, mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, a co najważniejsze można je łączyć w całość – ograniczeniem jest w tym przypadku tylko pomysłowość uczniów. Wykorzystane zestawy pozwolą na praktyczną naukę niczym nieograniczonego twórczego myślenia zwracając uwagę na zjawiska fizyczne, chemiczne czy biologiczne. Przykładem możliwości edukacyjnych zestawów lego jest powstanie Ligi Światowej Lego (zawody konstrukcji z klocków Lego), do której należy kilkanaście krajów z całego świata, a w Polsce uczelnie techniczne. Wyzwaniem dla naszego Szkolnego Klubu Techniki będzie uczestnictwo w tego typu zawodach.

3. Agroturystyka szansą dla regionu
Czas realizacji: IX 2005 – XII 2006
Odbiorcy: osoby fizyczne posiadające min 1 ha ziemi, nie mające statusu osoby bezrobotnej
Opis programu: Celem programu jest przekazanie mieszkańcom obszarów wiejskich Wrzosowej Krainy podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, która pozwoli uzyskać dodatkowe dochody. Szkolenia są bezpłatne i obejmue 80  godzin wykładów i 16 godzin w terenie. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat jego ukończenia oraz możliwość doradztwa i wsparcia finansowego ze strony Agencji Rozwoju Regionalnego „Arleg”.
Koordynator: Magdalena Sitarz – Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA.

4.Wrzosowa Kraina w zgodzie z naturą
Czas realizacji: IV – XII 2006
Odbiorcy: mieszkańcy Wrzosowej Krainy oraz turyści odwiedzający obszar Partnerstwa.
Cel projektu: Umiejętne wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Wrzosowej Krainy w jej zrównoważonym rozwoju oraz w podnoszeniu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców.
Opis projektu: Projekt stanowi jeden z elementów programu prowadzonego przez Grupę Partnerską, który przyczyni się do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, m.in. poprzez utworzenie Ekomuzeum Wrzosowej Krainy.
W ramach projektu przewiduje się m.in.:

 

 • Opracowanie mapy zasobów przyrodniczo-kulturowo-społecznych Ekomuzeum oraz katalogu potencjalnych obiektów Ekomuzeum (metodą inwentaryzacji).
 • Utworzenie 5 modelowych punktów ekomuzealnych jako miejsc edukacji ekologiczno-kulturalnej:
  • w Krępie – wzbogacenie oferty wzorcowej pasieki „MAJA”, której właściciel jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji pszczelarskiej regionu PPK, o warsztaty odlewania świec woskowych i możliwość korzystania z inhalacji środowiska ulowego rodziny pszczelej; ponadto w pasiece będzie można zapoznać się z historią pszczelarstwa, produkcją miodu, właściwościami leczniczymi miodów i ich produktów, a wszystko w powiązaniu z naturą,
  • w Duninowie – Ekomuzeum Łowiectwa przy gospodarstwie agroturystycznym “Dom Leśnika”;miejsce, w którym kultywuje się tradycje związane z leśnictwem i łowiectwem;
  • w Borówkach – Wrzosowa Chata wzbogacająca ofertę gospodarstwa agroturystycznego m.in. o warsztaty zielarskie, miejsce, w którym będzie można tworzyć własne kompozycje zielarskie, lecznicze, kosmetyczne i kulinarne z “darów lasu”.
  • w Przemkowskim Ośrodku Kultury – Spotkania z wielokulturowością
  • Lekcje w Przyrodzie
 • Umieszczenie tablic edukacyjno-informacyjnych (opisujących m.in. walory przyrodnicze Wrzosowej Krainy) i kierunkowych (ułatwiających sprawne poruszanie się po Wrzosowej Krainie). Tropienie śladów zwierząt w Wilkocinie (gmina Przemków i Gromadka).
  Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjno-informacyjnych o walorach przyrodniczo-kulturowych Wrzosowej Krainy (przewodnik „Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze Wrzosowej Krainy”, ulotki, plakaty, widokówki).

 

Koordynator: Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska – Stowarzyszenie Wspierania Działań Społecznych INICJATYWA, Anita Smoląg – Urząd Gminy i Miasta Przemków
Źródła finansowania: Fundusz Partnerstwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

5. Razem we Wrzosowej Krainie – Marka Lokalna narzędziem aktywizacji lokalnych wytwórców, organizacji pozarządowych i samorządowych
Czas realizacji: IX 2006 – XII 2006
Odbiorcy: lokalni usługodawcy, drobni przedsiębiorcy i wytwórcy, lokalne organizacje formalne i nieformalne, samorządy, turyści.
Cel projektu: utworzenie certyfikowanej Marki Lokalnej Wrzosowej Krainy będącej wyznacznikiem jakości i różnorodności produktów z jej obszaru oraz stworzenie wspólnej oferty produktów i usług. Opis projektu: W ramach projektu planuje się zebranie informacji o lokalnych produktach,
usługach i wytwórcach, przygotowanie 3 wniosków do rejestracji na Listę Produktów Tradycyjnych, wypracowanie regulaminu Marki Lokalnej Wrzosowej Krainy, organizacje warsztatu z rzemiosła dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych wytwórców, wykonanie 3 stoisk drewnianych
wykorzystywanych jako miejsce promocji i sprzedaż produktów lokalnych i rękodzielniczych tego obszaru na imprezach plenerowych, utworzenie trzech stałych punktów promocji i sprzedaży produktów oraz wydrukowanie widokówek i katalogu produktów i usług Wrzosowej Krainy.
Koordynator: Barbara Siodła – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu w Borach Dolnośląskich, Marta Kamińska – konsultant ds. produktu lokalnego, tradycjyjnego i regionalnego.
Źródła finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

6. Ekomuzea – realizowany przez Fundację Ekologiczną “Zielona Akcja” ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W planach jest m. in. Powstanie Ekomuzeum Wrzosowej Krainy na terenie GP „Wrzosowa Kraina”.

7. Poprawa bytu mieszkańców wsi Wysoka poprzez uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych z terenu obszaru przyrodniczo-wrażliwego Wzniesień Chocianowskich – projekt realizowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi, Programu Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE oraz Narodowego Banku Polski w ramach konkursu grantowego „Bieda i środowisko naturalne” (przyznana dotacja: 4 000 zł).
Realizatorem projektu jest Rada Sołecka wsi Wysoka wraz ze Szkołą Podstawową w Wysokiej. Całkowity koszt projektu: 27 112 zł.
Założeniem projektu jest propagowanie ekstensywnej działalności rolniczej, sprzyjającej zachowaniu łąk jako miejsc występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Projekt będzie popularyzował tzw. „późne koszenie”, które sprzyja ochronie naturalnego stanu łąk i zapobiega ich zakrzaczeniu, a także umożliwia pozyskiwanie biomasy. W ramach projektu w miejscowej szkole, wyeksploatowany piec węglowy zastąpiony zostanie kotłem do spalania biomasy. Ograniczy to koszty ogrzewania placówki. Ponadto, włączenie w realizację projektu właścicieli użytków zielonych, pozwoli im uzyskać dotację rolnośrodowiskową, przeznaczoną na promowanie późnego koszenia.

8. Wieloletnia aktywizacja zawodowa społeczności romskiej w ramach prac związanych z czynną ochroną obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 – Obszary Specjalnej Ochrony „Stawy Przemkowskie” – I Etap – projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie Romów w Przemkowie ze środków
Fundacji Wspomagania Wsi, Programu Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE oraz Narodowego Banku Polski w ramach konkursu grantowego „Bieda i środowisko naturalne”. Przyznana dotacja to 10 000 zł. Całkowity koszt projektu: 21 680 zł.
Podstawowym założeniem projektu jest pozyskiwanie biomasy z terenów Obszarów Specjalnej Ochrony „Stawy Przemkowskie”. W realizację projektu zaangażowana zostanie społeczność romska, która pod kierunkiem pracowników Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica będzie wycinała zakrzaczenia wierzbowe oraz trzcinowiska zarastające obszary chronione. Dzięki tym działaniom na terenie „Stawów Przemkowskich” przywrócone zostaną siedliska wodno-błotne rzadkich i chronionych gatunków ptaków oraz odsłonięte, dotychczas niedostępne, powierzchnie umożliwiające obserwacje ornitologiczne. Osoby zaangażowane w realizację projektu odbędą kursy przygotowujące do wykonania określonych zadań związanych z projektem (np. kurs obsługi piły spalinowej). Pozyskana biomasa wykorzystywana będzie przez społeczność romską jako opał, co znacząco wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań.

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.