Deklaracja Partnerska


GRUPA PARTNERSKA „WRZOSOWA KRAINA” Porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju  gmin: Przemków, Chocianów i Gromadka  we wschodniej części Borów Dolnośląskich
 
Deklaracja wspólnego, partnerskiego działania
MY  NIŻEJ  PODPISANI  PRZEDSTAWICIELE  SAMORZĄDÓW,  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,  INSTYTUCJI,FIRM  I  PRZEDSIĘBIORCÓW  DZIAŁAJĄCYCH NA  RZECZ  ROZWOJU  GMIN  WSCHODNIEJ CZĘŚCI BORÓW DOLNOŚLĄSKICH  UZNAJĄC,  ŻE:
 1. Obszar ten posiada swoją specyficzną tożsamość, wyróżniającą region, opartą o bogate wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
 2. Zrównoważony rozwój wschodniej części Borów Dolnośląskich utrudniony jest przez wiele problemów natury ekologicznej, społecznej i gospodarczej.
 3. Współpraca partnerska pozwoli na bardziej efektywny ekologicznie, gospodarczo i społecznie rozwój regionu, a zwłaszcza przyczyni się do zachowania jego wysokich walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych stanowiących o tożsamości wschodniej części Borów Dolnośląskich.

POSTANAWIAJĄ:
Podjąć współpracę w ramach Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” skupiającej przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji, firm i przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających na rzecz regionu.

PARTNERZY UFAJĄ, ŻE:
Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina” przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. Partnerstwo będzie wkładem dobrowolnym i otwartym przynoszącym wzajemne korzyści przy podejmowaniu wspólnych celów.
 
CELEM PARTNERSTWA JEST:
Zintegrowanie działań samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, firm i lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk aktywnych z terenu wschodniej części Borów Dolnośląskich na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu.
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIŻEJ PODPISANI DEKLARUJĄ:
 1. Budowanie zasad i form współpracy między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i biznesem, mającej na celu zrównoważony rozwój obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.
 2. Zbliżanie i łączenie różnych działań na terenie gmin: Przemków, Chocianów i Gromadka we wschodniej części Borów Dolnośląskich, zarówno dużych kompleksowych projektów, jak i mniejszych, bardziej lokalnych przedsięwzięć.
 3. Wymianę, przepływ informacji i doświadczeń oraz zwiększanie świadomości i akceptacji społecznej dla przedsięwzięć realizowanych w regionie.
 4. Promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz działań i przedsięwzięć różnych środowisk społecznych mających na celu zrównoważony rozwój regionu.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć Partnerstwa.
 6. Dołożenie wszelkich możliwych starań, aby zachować wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe regionu dla przyszłych pokoleń.
SYGNATARIUSZE STWIERDZAJĄ, ŻE:
 1. Porozumienie jest otwarte dla nowych partnerów.
 2. Powołane zostaną jednostki koordynujące działania partnerów niniejszego porozumienia. Szczegółowe zasady współpracy oraz ilość i charakter jednostek koordynujących określi Regulamin Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”, uchwalony na pierwszym walnym zgromadzeniu sygnatariuszy Porozumienia.

PO POBRANIA:

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.