Kuźnia III Sektora Wrzosowej Krainy


Kuźnia III sektora nie jest typowym projektem. Jest inicjatywą związaną ze wsparciem budowania III sektora na obszarze Wrzosowej Krainy, która została zapoczątkowana przez Fundację Wrzosowa Kraina już w 2006 roku. Wtedy też powstało pierwsze stowarzyszenie „Agroturystyka szansą dla regionu”, zrzeszające kwaterodawców, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz miłośników agroturystyki naszego obszaru, któremu od początku wsparcia udzielała Fundacja. Budowanie III sektora na obszarze Wrzosowej Krainy jest jednym z ważniejszych działań realizowanych przez Fundację, bowiem w tym upatrujemy szansę na rozwój wschodniej części Borów Dolnośląskich.

Kuźnia III sektora to działalność doradcza, informacyjna i szkoleniowa dla budowania III sektora we Wrzosowej Krainie. Scalanie i koordynowanie współpracy NGO z samorządem oraz wzmacnianie pozycji NGO wśród środowisk samorządowych, biznesu i lokalnych społeczności. Kuźnia III sektora ma za zadanie aktywizację mieszkańców do życia społecznego i obywatelskiego.

Po pierwszych krokach, które stawialiśmy przy budowaniu III sektora w 2006, przyszły kolejne lata, kiedy to siłą rozpędu zaczęliśmy spotykać się z mieszkańcami wsi Wrzosowej Krainy, przygotowując ich do pozyskiwania środków z Programu Leader oraz przekonując, że tworząc stowarzyszenia mogą zdziałać o wiele więcej dla swojego otoczenia, dla miejscowości i siebie samych. Podczas spotkań mieszkańcy nie tylko byli zachęcani do zakładania stowarzyszeń (m.in. poprzez pokazywanie dobrych praktyk oraz korzyści, jakie przynosi lokalnej społeczności stowarzyszenie działające na rzecz i dobro mieszkańców), ale także przekazywano im niezbędną wiedzę na temat procedur z tym związanych. Ponadto Wrzosowa Kraina zawsze oferowała i oferuje swoją pomoc nie tylko w przeprowadzeniu zebrania założycielskiego, ale również przebrnięciu przez cały proces rejestracji organizacji w KRS.

Ponieważ od 2008 roku ilość spotkań z mieszkańcami systematycznie wzrastała, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w naszej siedzibie cyklu warsztatów z zakresu powstawania organizacji pozarządowych. Pomimo bardzo dużej ilości uczestników zdecydowaliśmy, że bardziej efektywne i racjonalne będą bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w ich miejscowościach, tym bardziej, że coraz częściej inicjatorami tych spotkań byli sami mieszkańcy, którzy bardzo często prosili nie o spotkania informacyjne, ale o pomoc w przeprowadzeniu zebrania założycielskiego.

Wymiernym efektem naszej pracy przy tworzeniu Kuźni III sektora we Wrzosowej Krainie było m.in.: zorganizowanie ponad 10 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział ok. 250 osób, konsultacje w biurze LGD (ok. 30 konsultacji; w ich wyniku często organizowano spotkania z mieszkańcami, np. w Jakubowie Lubińskim, Modłej), powstanie 8 stowarzyszeń: Stowarzyszenie Wsi Borówki (gm. Gromadka), Stowarzyszenia „Nasz Parchów” (gm. Chocianów), Stowarzyszenie „Kwitnące Jabłonie” (gm. Chocianów), Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Trzebnice (gm. Chocianów), Stowarzyszenie „Leśna Dolina” (we wsi Jakubowo Lubińskie w gm. Przemków), Stowarzyszenie „Tęczowa Dolina” (we wsi Nowa Kuźnia w gm. Gromadka), Stowarzyszenie „Agroturystyka Szansą dla Regionu” (w Duninowie w gm. Chocianów), Stowarzyszenie „Lipowa Wieś” (we wsi Wysoka w gm. Przemków),

Pod koniec 2008 roku LGD już jako Stowarzyszenie nawiązała współpracę z samorządami proponując wspólną organizację warsztatów dla mieszkańców wsi (na I i II kwartał 2009 roku zaplanowano 26 spotkań informacyjnych dla mieszkańców). Wzajemne działania stały się zaczątkiem budowania platformy współpracy pomiędzy samorządami zrzeszonymi w stowarzyszeniu, a III sektorem, ale i też umożliwiliły Gminom bliższe przyjrzenie się potrzebom wsi i jej mieszkańców.

Pragniemy kontynuować działania Kuźni w 2009 roku (do końca marca br. powstało 6 kolejnych stowarzyszeń), jaki też w latach nastepnych, teraz już starając się dotację na ten cel. Pierwsze kroki zostały już podjęte w marcu kiedy to poprzez Fundację złożylismy projekt do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wszystkie działania prowadzone w ramach Kuźni III sektora nie były finansowane z żadnej dotacji. Projekt ten jest inicjatywą własną, która narodziła się z potrzeby mieszkańców LGD, i w której za cel postawiliśmy sobie jej rozwój i ciągłą kontynuację działań wspierających III sektor Wrzosowej Krainy.

Wykaz organizacji Kuźni III sektora


 1. Stowarzyszenie “Agroturystyka Szansą dla Regionu”
 2. Stowarzyszenie “Wsi Borówki”
 3. Stowarzyszenie “Tęczowa Dolina”
 4. Stowarzyszenie “Nasz Parchów”
 5. Stowarzyszenie “Kwitnące Jabłonie”
 6. Stowarzyszenie “Aktywna Wieś Trzebnice”
 7. Stowarzyszenie “Leśna Dolina”
 8. Stowarzyszenie “Lipowa Wieś”
 9. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Wiejskiej “Promyk”
 10. Stowarzyszenie “Mokradło”
 11. Stowarzyszenie wsi Łąkociny i Jędrzychówek “Nasze Sołectwo”
 12. Stowarzyszenie “Podgórzanie”
 13. Stowarzyszenie “Chrobry”
 14. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Motyle i Pasternik „Puszcza”

Kuźnia III Sektora – Harmonogram dyżurów eksperckich


HARMONOGRAM DYŻURÓW EKSPERCKICH BIURA WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KUŹNIA III SEKTORA” NA 2009 ROK, REALIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ „WRZOSOWA KRAINA”,

(Każdy poniedziałek w godzinach 1300 – 1700)

EKSPERT CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIER. LISTOPAD GRUDZIEŃ
Edyta Rząsa

Poradnictwo pierwszego kontaktu w poniedziałki 13.00-17.00
oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 -12.00

15.06.2009
22.06.2009
29.06.2009
06.07.2009
13.07.2009
20,07.2009
27.07.2009
03.08.2009
10.08.2009
17.08.2009
24.08.2009
31.08.2009
07.09.2009
14.09.2009
21.09.2009
28.09.2009
05.10.2009
12.10.2009
19.10.2009
26.10.2009
02.11.2009
09.11.2009
16.11.2009
23.11.2009
30.11.2009
07.12.2009
14.12.2009
22.12.2009
28.12.2009
Anna Paliszkiewicz

Rejestracja organizacji pozarządowych pomoc w przygotowaniu dokumentacji, zakładanie stowarzyszenia krok po kroku

31.08.2009 7.09.2009 26.10.2009 02.11.2009 14.12.2009
Łukasz Źuber

Źródła I możliwości pozyskiwania środków na działalność organizacji wiejskich

PROW 2007-2013 oś 3 i 4 LEADER

13.07.2009
20.07.2009
28.09.2009 16.11.2009
Barbara Sulma

Pozyskiwanie statusu OPP, pomoc przy wypełnianiu wniosków, konstruowanie projektu

10.08.2009 14.09.2009 12.10.2009 30.11.2009 21.12.2009

Kuźnia III Sektora – Regulamin organizacyjny biura


Regulamin Organizacyjny Biura Wsparcia Organizacji Pozarządowych Wrzosowej Krainy

„Kuźnia III sektora”

Biuro Wsparcia Organizacji Pozarządowych Wrzosowej Krainy „Kuźnia III sektora” zwane dalej Biurem -jest działaniem z zadania 1913 pt.: Kuźnia III sektora” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt trwał będzie przez 7 miesięcy od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Biuro prowadzi działalność doradczą, szkoleniową, informacyjną skierowaną do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko- wiejskich z terenu wschodniej części Borów Dolnośląskich tj. Chocianów, Przemków, Gromadka, Chojnów, Lubin i Bolesławiec, zainteresowanych działalnością III sektora lub już będących w szeregach organizacji pozarządowych (stowarzyszeń itp.).

Biuro Wsparcia Organizacji Pozarządowych Wrzosowej Krainy mieści się w siedzibie Fundacji Wrzosowa Kraina

Kościuszki 25, 59-140 Chocianów,
Tel./fax: +48 ( 076) 818 50 06
e-mail: e.rzasa@wrzosowakraina.pl

Biuro działa przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie:

poniedziałek: 13.00-17.00; czwartek-piątek: 8.00-12.00

Porady specjalistów:

Porady ekspertówodbywają się wg harmonogramu

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu w poniedziałki od 13.00 – 17.00 dwa razy w miesiącu lipcu, sierpniu, październiku i grudniu oraz trzy razy w miesiącu wrześniu i listopadzie

Biuro będzie obsługiwane przez koordynatora projektu, a w przypadku nieobecności koordynatora przez Prezesa Zarządu. Do jego obowiązków będzie należało m. in.:

 • promocja biura, projektu i jego oferty,
 • nawiązanie współpracy z organizacjami znajdującymi się na terenie w/w Gmin.
 • współpraca z pracownikami gmin zajmującymi się sprawami organizacji pozarządowych oraz innymi przedstawicielami Gmin
 • ustalenie harmonogramu dyżurów eksperckich, organizacji spotkań, konsultacji ze specjalistami, ustalenie harmonogramu szkoleń
 • udzielanie porad pierwszego kontaktu dla organizacji pozarządowych Wrzosowej Krainy
 • tworzenie i aktualizowanie bazy informacyjnej nt. trzeciego sektora,
 • prowadzenie ewidencji spraw zgłaszanych przez NGO

Zadania Biura

 • współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, grupami nieformalnymi itp.
 • wspieranie organizacji pozarządowych zgodnie z ich działalnością statutową w szczególności na rzecz rozwoju Wrzosowej Krainy
 • tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • organizacja szkoleń, wizyt studyjnych
 • zbieranie danych i informacji na temat działalności III sektora
 • pomoc merytoryczna w rejestracji stowarzyszeń, kontaktach z KRS itp.
 • Inicjowanie działań integrujących i budujących platformę współpracy pomiędzy samymin organizacjami pozarządowymi, jaki między nimi i samorządem.

Biuro realizuje swoje zadania poprzez:

 • świadczenie usług doradczych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych m. in.: poradnictwo prawne, finansowe, dotyczące aplikowania o środki z funduszy unijnych i krajowych
 • świadczenie usług organizacyjno-technicznych związanych z bieżącą działalnością organizacji pozarządowych,
 • organizowanie i prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych
 • informowanie o dotacjach, szkoleniach działaniach podejmowanych dla liderów wiejskich i działaczy NGO z terenu Wrzosowej Krainy

Poradnictwo

Pomoc informacyjna i poradnicza udzielana będzie codziennie w dni robocze w godzinach działalności Biura. Informacje będą udzielane telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz podczas wizyt osobistych. Poradnictwo pierwszego kontaktu prowadzone będzie w sposób ciągły, przez cały czas funkcjonowania sekretariatu biura. Osoby korzystające z pomocy koordynatora mają do dyspozycji sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, telefon z faksem oraz ksero, drukarkę. Na miejscu możliwe będzie skorzystanie z pakietu informacyjnego, oraz uzyskanie pierwszej porady z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, podstawowych przepisów dotyczących trzeciego sektora, jak również aktualnych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych. Poradnictwo specjalistyczne dotyczące działalności organizacji pozarządowych prowadzone będzie wg. harmonogramu w poniedziałki.

W Biurze organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie korzystać zarówno z pomieszczenia, jak i wyposażenia. Do dyspozycji organizacji są:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • elefon, fax, kserokopiarka, drukarka

Kuźnia III Sektora – Cykl szkoleń


Cykl szkoleń dla liderów, obecnych i przyszłych członków organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządowych z Wrzosowej Krainy

Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór uczestników cyklu bezpłatnych szkoleń pod nazwą „Kuźnia III sektora”. Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 29 – 30 września 2009 w Chocianowie. Zrekrutowanych 36 przedstawicieli III sektora z terenu gmin Wrzosowej Krainy, zostanie objętych panelem dwu – trzydniowych szkoleń, w trakcie których zdobędą komplementarną wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia i zarządzania organizacją, przygotowania i rozliczania projektów, rejestrowania organizacji w KRS, źródła i możliwości finansowania środków i nazwiązywania współpracy partnerskiej pomiędzy NGO a samorządami w których działają.

Terminy

PANEL 1

Dla 15 osób, łącznie 12 godzin szkoleń dla przedstawicieli grup nieformalnych, nowopowstających organizacji chcących się zarejestrować

 1. 29.09.2009 godz. 9.00 Zasady tworzenia i rejestracja stowarzyszeń (4 godziny)
 2. 8.10.2009 godz. 9.00 Zarządzanie Stowarzyszeniem, prawne aspekty zarządzania organizacją ( prawa i obowiązki, podatki, sprawozdawczość, zasady nadawania statusu OPP itp.)  (5 godzin)
 3. 5.11.2009 godz. 10.00 Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem (3 godziny)

PANEL 2

3 szkolenia dla członków, liderów istniejących i zarejestrowanych organizacji

Dla 15 osób, łącznie 18 godzin szkoleń

30.09.2009 godz. 9.00 Tworzenie wniosków o dotację – konstruowanie projektu (5 godzin)

9.10.2009 godz. 9.00 Zarządzanie Stowarzyszeniem, prawne aspekty zarządzania organizacją ( prawa i obowiązki, podatki, sprawozdawczość, „Moja organizacja dla pożytku publicznego” zasady nadawania statusu OPP, itp.) godz. 14.00 –  Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem (8 godzin)6.11.2009 godz. 9.00 Budowanie zespołu (5 godzin),

PANEL 3

2 spotkania warsztatowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pracowników samorządów, zajmujących się sprawami NGO-sów

Łącznie dla 36 osób, 10 godzin szkoleń

 1. zasobów wiejskich NGO-sów. (5 godzin) 22.10.2009 godz. 9.00 Zasady współpracy NGO i Samorządów – wypracowanie wspólnej polityki rozwoju dla regionu z wykorzystaniem
 2. 19.11.2009 godz 9.00 Budowanie planów współpracy z udziałem NGO – badanie potrzeb i koordynacja działań ( 5 godzin)

Miejsce: Gospodarstwo Wrzosówka – Chocianów ul. Kościuszki 25 .

Informacje organizacyjne:
Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają poczęstunek, materiały szkoleniowe, gorące i zimne napoje. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem.

Jak zgłosić się na szkolenie?
Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (pobierz) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: biuro@wrzosowakraina.pl, lub faxem pod nr: (76) 818 5006 lub osobiście w poniedziałki od 13 – 17 lub od wtorku do piątku od 8.00 -12.00.

Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie są zobowiązane do obecności na wszystkich szkoleniach z cyklu „Kuźni III sektora” zgodnie z ich zakresem panelowym w przeciwnym razie nie będą kwalifikowane na kolejne szkolenia i nie otrzymają końcowego certyfikatu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu
(76) 8185006 lub 500 054 395 lub 693 411 626.

Szkolenia finansowane będą w ramach projektu „Kuźnia III Sektora”.

Dofinansowanego w ramach: Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet II Sprawne organizacje pozarządowe , zwanego w dalszej części regulaminu Projektem.

Jeśli chcesz:

 • rozwijać się jako lider swojego środowiska
 • podnieść poziom swoich kompetencji w działalności społecznej i w sposób profesjonalny i zorganizowany zająć się opracowaniem planu własnego rozwoju oraz rozwoju Twojej organizacji
 • nabyć umiejętności pisania wniosków i pozyskiwania funduszy
 • czerpać inspirację i wsparcie z osobistych, bezpośrednich relacji z doświadczonymi i otwartymi ludźmi
 • nauczyć się współpracować z gminą i nabyć umiejętności rozwijania tej współpracy

Zapraszamy Cię do udziału w cyklu szkoleń „Kuźnia III sektora”. Spośród kandydatów utworzymy 2 grupy po 15 osób każda.

Jako uczestnik będziesz mógł skorzystać z:

 • 5 szkoleń, których szczegółowa tematyka wynikała będzie z potrzeb szkoleniowych grupy
 • porad doświadczonych trenerów i poradników
 • podzielić się z innymi zdobytym już przez siebie doświadczeniem
 • czerpać inspirację z działań podejmowanych przez innych

Jeśli jesteś zainteresowany/-a udziałem w cyklu szkoleniowym zgłoś się i prześlij formularz zgłoszeniowy na adres biuro@wrzosowakraina.pl, fax-em 076 8185006 lub złóż osobiście w biurze przy ul. Kościuszki 25 w Chocianowie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 25 września 2009r.

Wybór uczestników nastąpi na podstawie analiz formularzy.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.