Leader+ w krajach UE i w Polsce


Leader+ to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską.

W Unii Europejskiej, jako inicjatywa wspólnotowa realizowana jest od 1991r. Jego zasadniczym celem jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz zaangażowanie ich w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
W Polsce w latach 2004-2006 Program Leader+ działa jako pilotaż. W latach 2007-2013 przewidziano pełny zakres środków finansowych dla Polski, co oznacza jeszcze większe możliwości wspierania społecznych inicjatyw.

Realizacja Programu Leader+ w latach 2004-2008

Program wdrażany jest w dwóch etapach.

2005-2006 – I Schemat Pilotażowego Programu Leader +

  • Wnioskodawcą i realizatorem Programu Leader+ we Wrzosowej Krainie była Gmina Przemków, która w imieniu wszystkich gmin z tego obszaru przygotowała wniosek do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) i otrzymała 100% dofinansowania na realizację I Schematu w wysokości 50 000 zł.
  • W ramach I Schematu w roku 2005/2006 przygotowano i opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla gmin: Gromadka, Chocianów i Przemków . Uczestnicy warsztatów zapisali w niej przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w roku 2007/2008, które skupiają się wokół wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, w tym obszarów Natura 2000 oraz podnoszenia wartości lokalnych produktów poprzez wspólne działania.
  • Strategię wdraża powołana w 2006 Lokalna Grupa Działania (LGD) Fundacja Wrzosowa Kraina działająca na obszarze Partnerstwa. LGD w swojej strukturze skupia zainteresowanych przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: gminy, powiaty, biznes, lokalne organizacje i inne instytucje. W przyszłości LGD będzie organizacją lobbującą na rzecz rozwoju wschodniej części Borów Dolnośląskich – obszaru Partnerstwa Wrzosowa Kraina.

2007-2008 – II Schemat Pilotażowego Programu Leader+

  • Wnioskodawcą i realizatorem Programu Leader+ w II Schemacie jest Lokalna Grupa Działania Fundacja “Wrzosowa Kraina”, która przygotowała w 2006 roku wniosek do Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa (FAPA) i otrzymała wsparcie na realizację ZSROW we Wrzosowej Krainie w wysokości 725 595,00 zł netto.
  • W ramach realizacji II Schematu przewidziano m.in

Działania zapisane przy udziale społeczności lokalnych w ZSROW będą realizowane w roku 2007 i 2008  w ramach realizacji II Schematu Pilotażowego Programu Leader+.

Leader+ a społeczność lokalna
Metoda typu Leader+
Na innowacyjność, tzw. metody typu Leader+ składa się jej lokalne i oddolne podejście do problemu rozwoju obszarów wiejskich. Zakłada się bowiem, że najaktywniejsi lokalni liderzy będą tworzyli zarówno trzon Lokalnej Grupy Działania, jak i budowali strategię rozwoju swojego obszaru.
Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w procesie realizacji programu.
Inną ważną zasadą Leadera+ jest lokalne finansowanie i zarządzanie na poziomie Lokalnej Grupy Działania. Pomoc jest w postaci globalnego grantu, oddanego do dyspozycji LGD.
Partnerskie i zintegrowane podejście tego typu zakłada także, że wszelkie działania w ramach LGD nie będą prowadzone kosztem innych zaplanowanych, lecz jako całość, czemu przysłuży się przygotowana strategia rozwoju obszaru Partnerstwa.
Zachęcamy Państwa do przedstawiania swoich pomysłów związanych z programem na stronach internetowych
www.WrzosowaKraina.pl lub w urzędach gmin.

W sprawie programu można kontaktować się z następującymi osobami:
Barbara Siodła – Prezes Fundacji “Wrzosowa Kraina”, tel. 76/ 81 85 006, e-mail: b.siodla@wrzosowakraina.pl
Anita Smoląg – Urząd Gminy i Miasta Przemków, tel. 76/ 83 19 209, www.przemkow.pl, e-mail: asmolag@przemkow.pl
Krzysztof Szustka – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, tel. 76/ 86 294 30, e-mail: szustka@zielonaakcja.pl