Regulamin GP


Regulamin Grupy Partnerskiej “Wrzosowa Kraina” został zatwierdzony Uchwałą Nr 4/2007 Zebrania Partnerów z dnia 19 kwietnia 2007r.

REGULAMIN GRUPY PARTNERSKIEJ WRZOSOWA KRAINA


I FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
§ 1

1. Partnerstwo Wrzosowa Kraina jest forum współpracy instytucji, organizacji i przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, zwanych Partnerami, które:
a) podpisały Deklarację Wspólnego Działania (załącznik nr 1 Regulaminu) w ramach Partnerstwa,
b) zadeklarowały chęć aktywnego uczestniczenia w pracach Partnerstwa i realizowania programu zgodnego z założeniami przyjętymi decyzją Zebrania Partnerów,
c) działają na obszarze 3 gmin położonych we wschodniej części Borów Dolnośląskich: Przemków, Chocianów i Gromadka.
2. Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Nie jest to ciało o określonej orientacji politycznej i jest otwarte dla wszystkich wykazujących gotowość działania zgodnego z głównym celem powstania Partnerstwa.

§ 2

1. Partnerstwo działa poprzez członków, rozumianych jako samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcy, ale każdy z nich zachowuje swoją autonomię działania.
2. Za projekty Partnerstwa uważa się działania o charakterze partnerskim, angażujące minimum trzech członków Partnerstwa, z co najmniej dwóch sektorów.
3. Partnerzy są odpowiedzialni za opracowywanie projektów, realizację określonych w nich działań, jak również pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do ich realizacji oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków dotacyjnych. Wnioski mogą być składane poprzez Lokalną Grupę Działania – Fundację „Wrzosowa Kraina” lub innych partnerów posiadających osobowość prawną.

II CEL

§ 3

1. Celem Partnerstwa Wrzosowa Kraina jest zintegrowanie działań instytucji, organizacji, samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających w regionie na rzecz rozwoju zrównoważonego i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz wdrożenia Pilotażowego Programu Leader+ na tym obszarze.
2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
a) partnerskie opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wynikających z niej planów działania dla obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich,
b) wsparcie realizacji Pilotażowego Programu Leader+ a szczególnie wdrożenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych działań towarzyszących Programowi,
c) aktywizację społeczności lokalnej oraz zwiększanie wpływu społeczności lokalnych na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i kierunków rozwoju tego regionu,
d) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych,
e) promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców,
f) ochronę zasobów przyrodniczych i kulturowych,
g) prowadzenie wspólnych działań promocyjnych,
h) budowanie zasad i form porozumienia między sektorem organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, agend rządowych oraz sektorem biznesu i nauki,
i) stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy i wymiany doświadczeń,
j) kreowanie oraz pozyskiwanie środków na projekty służące rozwojowi Partnerstwa, Partnerów i rozwojowi zrównoważonemu obszaru,
k) inne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 4

1. Jednostkami organizacyjno-zarządzającymi Partnerstwa są:
a) Zebranie Partnerów,
b) Prezydium Partnerstwa,
c) Koordynator Grupy Partnerskiej.
2. Ponadto jednostkami organizacyjnymi są:
a) Zespoły Robocze Partnerstwa.

 

§ 5
Zebranie Partnerów

1. Walne Zebranie Partnerów stanowi zespół reprezentantów, delegowanych pisemnie przez instytucje wchodzące w skład Partnerstwa (wzór „Oświadczenia o osobie reprezentującej Partnera” stanowi załącznik nr 2 Regulaminu).
2. Do kompetencji Zebrania Partnerów należy ustanowienie generalnych podstaw działalności Partnerstwa i wybory do Prezydium Partnerstwa.
3. Zebranie Partnerów będzie zwoływane minimum raz w roku. Zebranie Partnerów zwołuje Koordynator Grupy Partnerskiej lub na wniosek co najmniej 30 % Partnerów.
4. W posiedzeniach Zebrania mogą uczestniczyć również osoby zaproszone z instytucji, które nie wchodzą w skład Partnerstwa.
5. Uchwały Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym każdemu Partnerowi przysługuje 1 głos. Zebranie Partnerów może uchwalić głosowanie tajne.

§ 6
Prezydium Partnerstwa

1. Prezydium Partnerstwa w liczbie 7-10 osób stanowią osoby delegowane pisemnie przez instytucje wchodzące w skład Partnerstwa. Kadencja Prezydium trawa 4 lata.
2.
Skład Prezydium określany jest przez Zebranie Partnerów – członków Partnerstwa według następujących grup i członków Partnerstwa: w składzie Prezydium minimum 50% powinny stanowić osoby prawne i fizyczne – reprezentujące sektor pozarządowy i biznesu działający na rzecz Wrzosowej Krainy. W skład Prezydium z klucza wchodzi Koordynator Partnerstwa, jeden przedstawiciel Zarządu Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina oraz dyrektorzy gminnych ośrodków kultury.

3.
Prezydium spotyka nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Uchwały Prezydium Partnerstwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym każdej instytucji przysługuje 1 głos.

5.
Pracami Prezydium kieruje Koordynator Grupy Partnerskiej.

6.
Prezydium we współpracy z Koordynatorem Grupy Partnerskiej promuje Partnerstwo na zewnątrz, tworzy kierunek i działania Partnerstwa, zdaje sprawozdania ze swej działalności Zebraniu Partnerów raz w roku.

7.
Jeśli Prezydium nie jest ustanowione, jego funkcje i zadania realizowane są przez Zebranie Partnerów.


§ 7
Zespoły Robocze

1. Zebranie Partnerów lub Prezydium może powołać Zespoły Robocze dla pojedynczych spraw zagadnień lub opracowywania projektów.
2. W skład zespołu wchodzą partnerzy, którzy dobrowolnie wniosą swój wkład pracy.
3. W pracach zespołów mogą uczestniczyć przedstawiciele dodatkowych instytucji.
4. Zasady funkcjonowania Zespołu ustala Zespół samodzielnie.

§ 8
Obsługa biurowo-administracyjna – Koordynator Grupy Partnerskiej

1. Koordynator Grupy Partnerskiej odpowiedzialny jest za obsługę biurowo-administracyjną Partnerstwa. Koordynator powoływany jest na okres kadencji Prezydium Partnerstwa.
2. Zadaniem Koordynatora Partnerstwa jest obsługa Partnerstwa:
a. organizacja posiedzeń Zebrania Partnerów, posiedzeń Prezydium Partnerstwa,
b. bieżąca obsługa Partnerstwa – wymiana i przepływ informacji, koordynacja działań,
c. prowadzenie sprawozdawczości,
d. promocja Partnerstwa.
e. opracowywanie wspólnych projektów
f. reprezentowanie Partnerstwa na zewnątrz
3. Siedziba Koordynatora jest siedzibą Grupy Partnerskiej.
4. Koordynator może pracować społecznie lub pobierać wynagrodzenie.
5. Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundacji „Wrzosowa Kraina” udziela wsparcia organizacyjnego i administracyjnego Partnerstwu.

§ 9
Przyjmowanie nowych członków (Partnerów)

1. Nowe instytucje i osoby przyjmowane są do Partnerstwa uchwałą Prezydium Partnerstwa na podstawie pisemnej deklaracji wspólnego, partnerskiego działania. Prezydium przyjmuje też rezygnację Partnera.
2. Instytucja, która nie podpisała deklaracji uczestnictwa w Partnerstwie, ale uczestniczy w jego pracach posiada status “Sympatyka”. Sympatyk nie posiada prawa udziału w głosowaniach i nie może być wybierany do składu Prezydium Partnerstwa.

§ 10
Ustanie członkostwa w Grupie Partnerskiej Wrzosowa Kraina

 

Członkiem Grupy Partnerskiej Wrzosowa Kraina przestaje być:
1. Partner, który złożył pisemną rezygnację – z dniem przyjęcia rezygnacji przez Prezydium Partnerstwa.
2. Partner działający na szkodę Grupy Partnerskiej, wykluczony przez Prezydium Partnerstwa – z dniem wykluczenia przez Prezydium Partnerstwa. Partnerowi przysługuje w tym wypadku prawo odwołania się od decyzji Prezydium Partnerstwa do Zebrania Partnerów.
3. Partner, który nie uczestniczył w 2 kolejnych Walnych Zebraniach Partnerów.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zmiany Regulaminu i ustalanie dodatkowych postanowień dotyczących zasad funkcjonowania Partnerstwa przysługuje Zebraniu Partnerów.
2. Rozwiązanie Partnerstwa następuje na wniosek Zebrania Partnerów przy obecności co najmniej połowy jego Członków kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu

GRUPA PARTNERSKA „WRZOSOWA KRAINA”
Porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin: Przemków, Chocianów i Gromadka
we wschodniej części Borów Dolnośląskich

Deklaracja wspólnego, partnerskiego działania

My niżej podpisani przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, firm i przedsiębiorców działających na rzecz rozwoju gmin wschodniej części borów dolnośląskich uznając, że:
1. Obszar ten posiada swoją specyficzną tożsamość, wyróżniającą region, opartą o bogate wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
2. Zrównoważony rozwój wschodniej części Borów Dolnośląskich utrudniony jest przez wiele problemów natury ekologicznej, społecznej i gospodarczej.
3. Współpraca partnerska pozwoli na bardziej efektywny ekologicznie, gospodarczo i społecznie rozwój regionu, a zwłaszcza przyczyni się do zachowania jego wysokich walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych stanowiących o tożsamości wschodniej części Borów Dolnośląskich.

POSTANAWIAJĄ:
Podjąć współpracę w ramach Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” skupiającej przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji, firm i przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających na rzecz regionu.

PARTNERZY UFAJĄ, ŻE:
Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina” przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. Partnerstwo będzie wkładem dobrowolnym i otwartym przynoszącym wzajemne korzyści przy podejmowaniu wspólnych celów.

CELEM PARTNERSTWA JEST:
Zintegrowanie działań samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, firm i lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk aktywnych z terenu wschodniej części Borów Dolnośląskich na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIŻEJ PODPISANI DEKLARUJĄ:
1. Budowanie zasad i form współpracy między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i biznesem, mającej na celu zrównoważony rozwój obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.
2. Zbliżanie i łączenie różnych działań na terenie gmin: Przemków, Chocianów i Gromadka we wschodniej części Borów Dolnośląskich, zarówno dużych kompleksowych projektów, jak i mniejszych, bardziej lokalnych przedsięwzięć.
3. Wymianę, przepływ informacji i doświadczeń oraz zwiększanie świadomości i akceptacji społecznej dla przedsięwzięć realizowanych w regionie.
4. Promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz działań i przedsięwzięć różnych środowisk społecznych mających na celu zrównoważony rozwój regionu.
5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć Partnerstwa.
6. Dołożenie wszelkich możliwych starań, aby zachować wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe regionu dla przyszłych pokoleń.
SYGNATARIUSZE STWIERDZAJĄ, ŻE:
1. Porozumienie jest otwarte dla nowych partnerów.
2. Powołane zostaną jednostki koordynujące działania partnerów niniejszego porozumienia. Szczegółowe zasady współpracy oraz ilość i charakter jednostek koordynujących określi Regulamin Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”, uchwalony na pierwszym walnym zgromadzeniu sygnatariuszy Porozumienia.

Załącznik nr 2
do Regulaminu

Pieczęć nagłówkowa Partnera                                                      Miejsce i data podpisania oświadczenia:

                                                                                            ……………………………………………

Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina”

Oświadczenie o osobie reprezentującej Partnera*

 

W imieniu ………………(nazwa organizacji/instytucji/firmy/inny podmiot)………………………… oświadczam, że osobą reprezentującą ……………..……(nazwa organizacji/instytucji/firmy/inny podmiot)…………………………………………………………….
w charakterze Członka Walnego Zgromadzenia Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” jest Pani/Pan ……………………………………
Informacje o osobie reprezentującej Partnera:
1. Pełniona funkcja:………………………………………………………………………
2. Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)…………………………………………..

Podpis i pieczątka osoby
upoważnionej do reprezentowania partnera

 

Oświadczam, że znam zakres praw i obowiązków Członka Walnego Zgromadzenia Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” i wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji.

 

Podpis osoby
pełniącej funkcję Członka GPWK

 

*nie dotyczy osób fizycznych, które wypełniają tylko Deklarację Współpracy w ramach Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”

DO POBRANIA:
Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.