„Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia”

Informacja o Projekcie „Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia”
Informacja ogólna:
Projekt „Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 kierowany do pracowników Fundacji Eudajmonia w obszarze rozwoju instytucjonalnego oraz wszystkich chętnych dolnośląskich NGO oraz wolontariuszy działających na rzecz organizacji oraz społeczności lokalnych w tym osób z niepełnosprawnościami jako interwencja na duże zapotrzebowanie usług
poradniczych w obszarze dostępności i poradnictwa obywatelskiego.

Czas trwania projektu:
12.2022-11.2023, obszar: Dolny Śląsk

Cel projektu:
Celem Projektu jest wzmocnienie pozycji Fundacji jako lidera w zakresie usług poradniczych dotyczących: dostępności dóbr i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz działań self-adwokackich. Cel osiągnięty będzie poprzez rozwój instytucjonalny (uruchomienie Centrum Edukacyjno-Treningowego, szkolenia kadr poradnictwa wzmacniające ich potencjał, rozwój działalności fundraisingowej) oraz intensyfikację usług poradniczych na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska i działania upowszechniające te usługi.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do:
• zespołu ekspertów Fundacji Eudajmonia świadczącego usługi poradnictwa w zakresie prawnym (dostępność) i obywatelskim (selfadwokatura)/w zakresie rozwoju instytucjonalnego
• mieszkanek/mieszkańców Dolnego Śląska potrzebujących wsparcia poradniczego w zakresie wytycznych i stosowania prawa dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wsparcia poradniczego w zakresie ruchu samorzeczniczego/w zakresie usług poradniczych
• przedstawicieli NGO z Dolnego Śląska, które świadczą wsparcie poradnicze dla osób z niepełnosprawnościami, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy, zacieśnianiem współpracy i wymianą doświadczeń w zakresie usług poradniczych i działań upowszechniających wiedzę o dostępności i selfadwokaturze.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PLAKATACH PONIŻEJ:

INFORMACJA O PROJEKCIE _Warto wiedzieć… logotypy do druku.

Informacja_O_Projekcie_Warto_Wiedzieć. PEŁNY OPIS PROJEKTU. docx