Informacja dla Beneficjentów 19.2 – aneksy covid

Informacja dla Beneficjentów 19.2 – aneksy covid

Informujemy Beneficjentów, iż w odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta

Do czasu wprowadzenia nowych wersji formularzy umów dla operacji w ramach ww. zakresów, aneksy mają zastosowanie także w przypadku zawierania nowych umów o przyznaniu pomocy. Oznacza to, że w przypadku podpisywania umowy z przyszłym beneficjentem SW będzie równocześnie podpisać z nim umowę oraz aneks do tej umowy na obowiązującym formularzu umowy (tj. 7z / 4z w przypadku premii).

Aneksy (zgodnie z poniższą treścią) aktualizują zapisy umów, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) a także wytycznymi MRiRW z dnia 5 maja 2020 r. przekazanymi do Samorządów Województw przy piśmie znak: WPR.wao.510.30.2020.

Załączniki:

Aneks 19.2
Aneks 19.2 premie