12 stycznia - Walne Zebranie Członków

Opublikowano: piątek, 13, listopad 2009 19:34
Odsłony: 4121

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Wrzosowej Kraina”


W dniu 12.01.2009r. odbyło się posiedzenie członków Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 20 członków.

Zgromadzenie członków wybrało jednogłośnie na przewodniczącego zgromadzenia panią Barbarę Sulma, a na protokolanta panią Edytę Rząsa.


Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:


  1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminów:

  1. Walnego Zebrania Członków

  2. Rady

  3. Komisji Rewizyjnej

  4. Pracy Zarządu

II. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści logotypu i loga dla LGD

IV. Informacje bieżące, proces składania wniosku


Ad. I. 1 Podjęto uchwałę nr 12 o następującej treści:

§ 1.


W związku z przedstawioną propozycją Zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zebrania, postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

na podstawie § 21 ust. 10 Statutu – uchwala regulamin Walnego Zebrania Członków w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

Za przyjęciem uchwały regulaminu Walnego Zebrania Członków spośród obecnych na Sali 20 uprawnionych do głosowania członków, głosowało 20 osób za proponowaną uchwałą, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków Stowarzyszenia.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 2 Podjęto uchwałę nr 13 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 3 Podjęto uchwałę nr 14 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 4 Podjęto uchwałę nr 15 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. II Podjęto uchwałę nr 16 o następującej treści:


§ 1.


Lokalna Strategia Rozwoju została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, LSR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. III Podjęto uchwałę nr 17 o następującej treści:


§ 1.

Walne Zebranie Członków podjął decyzję w sprawie uchwalenia nowej treści logotypu. W załączeniu do uchwały wizualizacja logotypu.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NOWE LOGO LGD "WRZOSOWA KRAINA"