Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj163
W tym tygodniu6496
Razem4616402
Powered by CoalaWeb

Nowe stowarzyszenie we Wrzosowej Krainie - „Lipowa Wieś” w Wysokiej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 stycznia 2009 roku, we wsi Wysoka - Gmina Przemków, zawiązało się stowarzyszenie wiejskie "Lipowa Wieś". Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do bardzo charakterystycznego elementu krajobrazowego w Wysokiej - wszechobecnych lip. Stowarzyszenie podjęło niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Pana Kazimierza Niewieściuka, a wiceprezesem została Pani Barbara Mazur. Głównymi celami Stowarzyszenia są:

- Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

- Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

- Rozwój infrastruktury lokalnej.

- Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i

krajobrazowych oraz opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru wsi.

- Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowanie wspólnej tożsamości.

- Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska loklanego.

- Rozwijanie wiedzy o regionie.

- Rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Adres e-mail do Stowarzyszenia to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów!

Subregionalny Produkt Turystyczny "Bory Dolnośląskie" - ustalenia

Trwają rozmowy beneficjentów Porozumienia Subregionalnego Produktu Turystycznego Bory Dolnośląskie. Pocieszające jest, że zapadają już konkretne ustalenia. Wiadomo, że 13 beneficjentów nie musi myśleć tak samo, każdy ma swoją koncepcję, na co wydatkować środki, które możemy pozyskać z Unii Europejskiej. Jedni pragną przeznaczyć je na dokończenie budowy hali sportowej, basenu czy boiska sportowego, jeszcze inni chcieliby część środków spożytkować na budowę i oznakowanie parkingów, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych itd. W miniony piątek, 30 stycznia br., z inicjatywy Starosty Bolesławieckiego Cezarego Przybylskiego odbyło się spotkanie z burmistrzami, prezydentami miast, wójtami i starostami. Ustalono, że zostaną złożone dwa wnioski: promocyjny i inwestycyjny. Wszyscy zgodzili się partycypować w równej części na przedsięwzięcia promocyjne, m.in. zrealizowanie filmów, wydanie atrakcyjnych albumów, folderów, umieszczenie w różnych miejscach infomatów, oznakowanie tras turystycznych, kampanię radiową, telewizyjną. SŁOWEM, BĘDĄ TO DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYPROMOWANIE NASZEGO SUBREGIONU ‘'BORY DOLNOŚLĄSKIE”. Liderem wniosku promocyjnego będzie Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, natomiast inwestycyjnego Gmina Przemków.


Każda ze Stron porozumienia zobowiązała się do wyspecyfikowania swoich potrzeb, zarówno promocyjnych, jak i inwestycyjnych. Mając już tę wiedzę łatwiej będzie wpisać przedsięwzięcia w tzw. „sieciowość'” wniosku. Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Dariusz Kwaśniewski przedstawił pomysły promocyjne Powiatu, z których wiele realizowanych będzie w ramach naszego Subregionu „Bory Dolnośląskie'”. Przedstawił również strategię działań na następne tygodnie /m.in. oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, przygotowanie Studium Wykonalności, opracowanie wniosku, zabezpieczenie wkładu własnego itd./.


Ustalono, że następne spotkanie dotyczące wniosku tzw. "promocyjnego" odbędzie się 9 lutego /poniedziałek/ o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Natomiast spotkanie dotyczące projektu tzw. " inwestycyjnego” odbędzie się 12 lutego /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Przemkowie. W spotkaniach wezmą udział także przedstawiciele Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i ekologicznych organizacji pozarządowych.


za www.boleslawiec.pl

12 stycznia - Walne Zebranie Członków

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Wrzosowej Kraina”


W dniu 12.01.2009r. odbyło się posiedzenie członków Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 20 członków.

Zgromadzenie członków wybrało jednogłośnie na przewodniczącego zgromadzenia panią Barbarę Sulma, a na protokolanta panią Edytę Rząsa.


Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:


  1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminów:

  1. Walnego Zebrania Członków

  2. Rady

  3. Komisji Rewizyjnej

  4. Pracy Zarządu

II. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści logotypu i loga dla LGD

IV. Informacje bieżące, proces składania wniosku


Ad. I. 1 Podjęto uchwałę nr 12 o następującej treści:

§ 1.


W związku z przedstawioną propozycją Zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zebrania, postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

na podstawie § 21 ust. 10 Statutu – uchwala regulamin Walnego Zebrania Członków w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

Za przyjęciem uchwały regulaminu Walnego Zebrania Członków spośród obecnych na Sali 20 uprawnionych do głosowania członków, głosowało 20 osób za proponowaną uchwałą, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków Stowarzyszenia.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 2 Podjęto uchwałę nr 13 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 3 Podjęto uchwałę nr 14 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 4 Podjęto uchwałę nr 15 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. II Podjęto uchwałę nr 16 o następującej treści:


§ 1.


Lokalna Strategia Rozwoju została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, LSR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. III Podjęto uchwałę nr 17 o następującej treści:


§ 1.

Walne Zebranie Członków podjął decyzję w sprawie uchwalenia nowej treści logotypu. W załączeniu do uchwały wizualizacja logotypu.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NOWE LOGO LGD "WRZOSOWA KRAINA"Lokalna Strategia Rozwoju oddana do oceny

W dniu 13 stycznia Biuro LGD Wrzosowa Kraina złożyło wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski dotyczą m.in :

- wyboru Wrzosowej Krainy do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

- dofinansowania funkcjonowania LGD, które obejmuje oprócz finansowania bieżącej działalności biura, aktywizację i nabywanie umiejętności przez mieszkanców Wrzosowej Krainy oraz promocję regionu,:

Zaplanowane na 2009 rok środki do pozyskania przez mieszkańców, w tym przez: podmioty gospodarcze, samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, na realizację działań zapisanych LSR mieszczą się w kwocie 2.246 834,40 zł. Natomiast limit środków na funkcjonowanie i aktywizację LGD wyniósł 273 000 w skali całego roku.

Przypomniamy, że fundusze te zostaną wykorzystane na obszarze objetym LSR tj. na terenach Gmin: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin, Przemków. Zostaną one w szczególności przeznaczone na rozwój i aktywizację obszarów wiejskich w tym m.in. na:

- wsparcie rozwóju i tworzenia mikroprzedsiębiorstw
- róznicowanie w kieruku działalnosci nierolniczej
- odnowę wsi
- dofinansowanie małych inicjatyw wiejskich (tzw. Małe projekty do kwoty 25 000 zł)
- aktywizację i promocję

erz.

Nowe obszary Natura 2000

W 2008 roku zostały zgłoszone Komisji Europejskiej kolejne obszary, m.in. obejmujące teren „Wrzosowej Krainy, do włączenia w Europejską Sieci Ekologiczną Natura 2000 (ESEN2000).


Obszar Natura 2000 to obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,nowa forma ochrony przyrody wprowadzana w Polsce od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. Poniżej wymieniamy te, które znajdują się we Wrzosowej Krainie i zostały zgłoszone w 2008 roku do ESEN2000:


  1. Dąbrowy Przemkowskie dla ochrony siedlisk owadów, głównie chrząszczy,

  2. Gałuszki w Chocianowie dla ochrony siedlisk przyrodniczych namuliskowych związanych ze stawami (rośnie tam jedna z rzadszych w Polsce paproci gałuszka kulecznica - gatunek nie jest jednak naturowy),

  3. Dolina Bobru pod Trzebieniem w całości w Gminie Bolesławiec - ochrona siedlisk związanych z doliną Bobry w tym rzadkich owadów kozioróg dębosz, ważki.


Wyznaczanie obszaru Natura 2000 we Wrzosowej Krainie stanowi bardzo istotny element dla rozwoju społeczności lokalnej zamieszkujacej jej teren . Utworzenie takiego obszaru może być szansą na dodatkowy dochód i stworzenie nowych miejsc pracy dla społeczności lokalnej, mi.in dla rolników, którzy z racji gospodarowania na takim obszarze mają szansę na uzyskanie dodatkowych premii w ramach programów rolnośrodowiskowych.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ